Scholing en Training

Hieronder vindt u een overzicht van alle trainingen. Klik op de naam van een training om uitgebreide informatie over die training te kunnen lezen. Naast deze trainingen biedt Anneke Tesselaar ook een aantal themabesprekingen aan.

Basistraining Dementie

De Basistraining Dementie is een training van drie dagdelen van drie uur per dagdeel.

In het eerste dagdeel komen vooral de diverse vormen van dementie aan de orde met de daarbij horende symptomen. Ook wordt tijdens dit dagdeel besproken hoe het omgaan en werken met mensen dementie wordt ervaren door de cursisten.

Tijdens het tweede dagdeel komt de belevingsgerichte en persoonsgerichte zorg aan bod; de cliënt staat centraal, hoe breng je de behoeften in kaart en uit welke benaderingswijzen kun je vervolgens kiezen.

Bij het laatste dagdeel wordt een trainingsacteur ingezet en worden de diverse benaderingswijzen geoefend in de meest voorkomende praktijksituaties.

 

Onderwerpen

 • Dementie, fasen volgens de belevingsgerichte zorg of aan de hand van de psychische functies
 • Vormen van dementie:
  • Ziekte van Alzheimer
  • Vasculaire dementie
  • Lewy body dementie
  • Fronto temporale dementie, ziekte van Pick
  • Ziekte van Korsakov
 • Benadering volgens de belevingsgerichte zorg:
  • Realiteitsoriëntatie
  • Validation
  • Reminiscentie
  • Zintuiglijke activering
  • Kleinschalig wonen
 • Oefenen van benaderingswijzen (beginstadium dementie) m.b.v. een trainingsacteur.
Moderne dementiezorg (vervolg op Basistraining Dementie)

Dit is een training van drie dagdelen van drie uur per dagdeel.

De training ‘Moderne dementiezorg’ biedt een verdieping met betrekking tot de benaderingsmogelijkheden van cliënten met dementie, zoals de omgevingszorg, kleinschalig wonen, differentiatie naar leefstijl, bewegen, muziek en het leervermogen van mensen met dementie. Er wordt aandacht besteed aan crisisverwerking, de sociale geschiedenis in het leven van de cliënt en het belang van het maken van levensboeken en karakteristieken.

 

Onderwerpen

 • Crisisverwerking en voorbeelden uit de sociale geschiedenis
 • Kleinschalig wonen
 • Warme zorg, Bowlby
 • Het belang en het gebruik van levensboeken
 • Omgevingszorg
 • Muziek en bewegen
 • Leervermogen bij bewoners/cliënten met dementie
 • Optie: Oefenen van benaderingswijzen (gevorderd stadium van dementie) m.b.v. een trainingsacteur
Omgaan met moeilijk, onbegrepen, psychiatrisch gedrag bij bewoners/cliënten met dementie

Deze training bestaat uit twee of drie dagdelen van drie uur per dagdeel.

De meest voorkomende uitingen van gedrag in relatie tot dementie worden uitgelegd, zoals depressief gedrag, agressief gedrag, hulp vragend (claimend) gedrag, eenzaamheid, zoekend gedrag en psychotisch gedrag. Het belang van het multidisciplinair zorgoverleg komt aan de orde en er wordt geoefend in het methodisch registreren van gedrag. In deze vervolgtraining is ook de mogelijkheid om benaderingswijzen te trainen met de inzet van een trainingsacteur.

 

Onderwerpen

 • Wat is gedrag en wanneer wordt gedrag moeilijk, onbegrepen, psychiatrisch
 • Oorzaken, symptomen en omgangsmogelijkheden m.b.t. een bewoner/cliënt met depressief gedrag, bipolaire stoornis, agressief gedrag, claimend gedrag, psychotisch gedrag, persoonlijkheidsstoornissen, eenzaamheidsproblematiek
 • Optie: Oefenen in het omgaan met bewoners/cliënten met specifiek gedrag m.b.v. een trainingsacteur.
Verzorgen van bewoners/cliënten met een psychiatrische ziekte

Het aantal dagdelen is afhankelijk van de te bespreken cliëntencategorieën.

In deze training gaat het om psychiatrische ziektebeelden die niet direct gerelateerd zijn aan dementie.

Te denken valt aan: de cliënt met: een psychotische stoornis, een stemmingsstoornis (bipolaire stoornis, depressie, manie), een persoonlijkheidsstoornis (borderline, antisociaal gedrag, claimend gedrag etc.), een angststoornis, agressief gedrag, suïcidaal gedrag, volgens DSM V.

 

Onderwerpen

 • Gedrag en psychiatrisch gedrag
 • DSM IV en DSM V
 • Stemmingsstoornissen: depressie, suïcidaal gedrag, hypochondrie, manie, bipolaire stoornis, agressie
 • Persoonlijkheidsstoornissen: borderline, antisociaal gedrag, claimend gedrag, theatraal gedrag, narcisme
 • Psychotische stoornissen: schizofrenie, wanen, hallucinaties
 • Angststoornissen: fobie, OCD obsessief compulsieve stoornis, PTSS
 • De benaderingsmogelijkheden kunnen worden geoefend met een trainingsacteur
Het zorgleefplan en dementie

Deze training bestaat uit twee dagdelen van drie uur per dagdeel.

De vier domeinen van het zorg leef plan worden besproken met betrekking tot bewoners/cliënten met een bepaalde vorm van dementie. In de praktijk blijkt dat er veelal gerapporteerd wordt in domein 4, het lichamelijk welbevinden. Domein 1,2 en 3 zijn net zo belangrijk, zeker als je kijkt naar het aantal bewoners met dementie. In deze training wordt voornamelijk geoefend in het maken van een zorgleefplan m.b.t. domein 1,2 en 3; uitgaande van het positief opstellen van een probleemomschrijving en SMART doelstellingen. Hiernaast wordt geoefend in het rapporteren op de doelstellingen.

 

Onderwerpen

 • ‘Verantwoorde zorg’ en het zorgleefplan
 • Uitleg over de vier domeinen en op wat voor manier de anamnese besproken en ingevuld wordt
 • Beschrijven van de behoeften en wensen (positieve probleemomschrijving) van de bewoner/cliënt, voornamelijk in domein 1,2 en 3
 • Oefenen in het opstellen van doelstellingen volgens de SMART methode en de acties n.a.v. de behoeften en wensen van de bewoner/cliënt
 • Observeren, interpreteren, rapporteren
Gesprekstechnieken

Deze training bestaat, afhankelijk van de vraag, uit gemiddeld twee dagdelen van drie uur.

De basiscommunicatie wordt besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) wordt geoefend; actief luisteren; communiceren op inhouds- en betrekkings- niveau, congruente en incongruente communicatie. Feedback ontvangen en geven en het houden van slecht nieuws gesprekken; er zijn meerdere mogelijkheden!

De feedbacktraining kan ook als aparte training gegeven worden.

 

Onderwerpen

 • Communicatieproces
 • Filters en ruis
 • Non-verbale en verbale communicatie, LSD
 • Congruente en incongruente communicatie
 • Communiceren op inhouds- en betrekkingsniveau
 • Feedback en Johari-window
 • Oefenen in diverse gesprektechnieken
Werken met groepen

De training ‘Werken met groepen’ bestaat uit twee dagdelen. Het is bedoeld voor medewerkers in de zorg die van de reguliere zorg overgaan naar kleinschalig wonen. Er wordt van hen verwacht dat zij een groep bewoners met dementie kunnen begeleiden en activiteiten met hen kunnen organiseren en uitvoeren. Daarbij is het zeer van belang om bepaalde groepsprocessen te onderkennen; interacties tussen mensen ontdekken en hier op een ontspannen manier mee om te kunnen gaan.

 

Onderwerpen

 • Ervaringen van de medewerkers in het werken met een groep bewoners met dementie
 • Transactionele analyse
  • Inzicht in de bewoner als individu binnen een groep
  • Inzicht in de transacties tussen bewoners en verzorgenden
  • Inzicht in jezelf
 • De drie grondhoudingen (kind, volwassene en ouder) en de wisselwerking daar tussen
 • Nieuwe inzichten met betrekking tot muziek en beweging voor bewoners met dementie. Met behulp van de DVD ‘De metronoom’ Muziek en beweging voor mensen met dementie van Stichting Stimulering Kwaliteit Verpleeghuiszorg (SSKV) wordt dit onderwerp besproken
 • Oefenen in het uitleggen en uitvoeren van een activiteit met een groep.
Werken als Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

Deze training bestaat uit zes dagdelen van drie uur en wordt op maat gemaakt en gegeven.

Als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (E.V.V.) is men verantwoordelijk voor de coördinatie en de continuïteit van de te verlenen zorg aan één of meerdere bewoners/cliënten. De E.V.V. levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening en hoe de bewoner/cliënt en diens mantelzorg die beleeft. In deze training wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de E.V.V. en de daaruit voortvloeiende vaardigheden.

 

Onderwerpen

 • Holistische mensvisie en visie op zorg
 • Plaats van E.V.V. in de organisatie, functie en taken
 • Methodisch werken in zes fasen
 • Opstellen van een zorgleefplan aan de hand van de vier domeinen
 • Observeren en rapporteren
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Gesprekstechnieken, LSD, actief luisteren, vragen stellen
 • Feedback, Johari window
 • Familie en mantelzorg
Vroegtijdige signalering in de extramurale zorg

Bestemd voor huishoudelijk medewerkenden

De training ‘Vroegtijdige signalering in de extramurale zorg’ bestaat uit twee dagdelen van twee uur per dagdeel. In het eerste dagdeel gaat het vooral om kennisoverdracht over signaleren en de eerste symptomen van diverse psychosociale problemen. Tijdens het tweede dagdeel worden praktijksituaties besproken en/of geoefend.

 

Onderwerpen

 • Wat is signaleren; waarmee kun je signaleren en waar kun je op letten op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied
 • De eerste tien symptomen van dementie
 • Handvatten in de omgang met mensen met beginnende dementie
 • 8 symptomen van depressief gedrag en mogelijke oorzaken
 • Handvatten in de omgang met mensen met depressief gedrag
 • Herkennen van een delier en hoe kun je het beste handelen
 • Eenzaamheid en mogelijke interventies

Hieronder vindt u een overzicht van alle themabesprekingen. Er zijn nog veel meer mogelijkheden m.b.t. themabesprekingen, zoals de verschillende ziektebeelden, eenzaamheid, bejegening en samenwerking.

Themabespreking ‘Dementie’

Bij de themabespreking Dementie gaat het om één dagdeel van drie uur.
Deze themabespreking is bedoeld voor medewerkers van de ondersteunende diensten, zoals huishoudelijk medewerkers, receptionisten, medewerkers van de technische dienst en linnenkamer, gastvrouwen. Hiernaast is de themabespreking ook zeer geschikt voor vrijwilligers en mantelzorgers.
In grote lijnen wordt met name de ziekte van Alzheimer besproken, met vervolgens tips in de omgang. En dan aan de slag met een trainingsacteur, waardoor de informatie beter beklijft.
Een aanrader!!

Themabespreking ‘Gastvrijheid’

Een themabespreking van één dagdeel van drie uur.
In de themabespreking Gastvrijheid wordt stilgestaan bij de visie, de beroepshouding, de manier van bejegenen, hoe om te gaan met ergernissen en hoe je iemand het gevoel kunt geven welkom te zijn. Hiernaast wordt besproken hoe je een ‘ja’ cultuur kunt bewerkstelligen. Dit wordt uitgewerkt richting de cliënten, maar ook naar de mantelzorgers, familie, interne en externe collega’s.

Themabespreking ‘Delier’

Een themabespreking van één uur.
In deze themabespreking worden de oorzaken, symptomen en de behandeling van een delier besproken. De DOS observatieschaal wordt uitgelegd en met behulp van filmmateriaal wordt het verschijnsel delier inzichtelijk gemaakt.

Themabespreking ‘Van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg’

Een themabespreking van één dagdeel van drie uur.
Tijdens deze themabespreking wordt stilgestaan bij het toenemen van de zorgzwaarte; de gevolgen hiervan voor de medewerkers zorg en facilitair. Kwalitatief goede zorg verlenen door het nakomen van afspraken, efficiënt de tijd gebruiken, volledig overdragen en het goed kennen van de cliënt/bewoner.